Info om klubben


Innledning
Ål Alpin har som målsetning å ivareta alle som ønsker et alpintilbud. Dette gjelder både de som ønsker å satse på alpint som konkurranseidrett og de som kjører bare for å ha det gøy. Klubben er åpen for alle.

Organisering
Klubbens øverste organ er klubbens styre mens den daglige driften administreres av daglig leder.
Det er et mål å ha aktive grupper i klubborganisasjonen hvor alle foreldrene kan finne seg hjemme. Hvem som til enhver tid har roller i klubben finner dere på vår organisasjonsoversikt.

Trening
For å oppnå best mulige resultater kombineres barmarkstrening og skitrening i regi av våre trenere. Høst som vinter skal det være et treningstilbud for alle der det er opp til den enkelte å avgjøre eget ambisjonsnivå. De som ønsker et utvidet tilbud får dette gjennom deltagelse i egne lag evt kombinert med uttak til eks. kretslag.

Høsten
-
Barmarkstrening en kveld per uke i Ål Idrettshall for alle. Oppstart etter høstferien.

Skisesongen
- Starter ved første snøfall.
- Det er kveldstrening i Ål Skisenter tirsdager og torsdager hele vinteren. I tillegg til dette er det muligheter å trene med de andre
klubbene i dalen andre dager enn egne treningsdager.
- Sesongen avsluttes med klubbtur til Folgefonna i Juni hvert år.

All trening foregår i regi av egne trenere. Løperne deles inn i grupper etter alder og ferdigheter.

Renn
Klubbens medlemmer er aktive i alpine renn som for de fleste starter midt i desember. Det er stort sett renn hver helg frem til påske. Sonerenn for løpere i alle aldre, krets- og kvalifiseringsrenn for løpere fra 11 år og eldre. Tradisjonelt sett har klubben alltid hatt løpere som deltar på mesterskap og i de siste år også hatt en del løpere som er aktive på FIS-renn.

Sesongen avsluttes med vårt klubbmesterskap der foreldrene for en gangs skyld får stå i fokus.

Arrangement
Ål Alpin har som klubb et spesielt fokus på arrangement. Det ligger en strategi i det å utnytte våre store arrangement til å utvikle klubben og klubbens utøvere.

For å få dette til er klubben avhengig av en dugnadsånd "litt utenom det vanlige". Det settes krav til deltagelse fra alle foreldre / foresatte, og det kan til tider være tungt og arbeidskrevende. Likevel er klubbens økonomi tuftet på arrangementer og det er verdt å tenke på hva ungene får igjen for dugnadsinnsatsen.

Den viser også den store innsats som er nødvendig fra mange frivillige for å gi barn og ungdom i Ål Alpin et positivt idrettslig fritidstilbud. Arbeid i en frivillig organisasjon, som Ål Alpin, gir imidlertid mye tilbake til de som deltar. For det første gleden av å være med på å utføre et viktig samfunnsnyttig arbeid som gir barn og ungdom positive fritidsaktiviteter.
Dernest er det utviklende for hver enkelt gjennom arbeid med å skape aktivitet, økonomi og organisering.

Vi håper at alle som deltar i frivillig arbeid i Ål Alpin opplever det som positivt for hver enkelt og at det skapes noe positivt og nyttig i lokalsamfunnet.

Krav til Ål Alpin som klubb

- GI ALLE ET TILBUD !
- gi de beste og de som vil mest, muligheten.
- ha kvalifiserte trenere og ledere, og utvikle disse videre.
- rekruttere trenere, ledere og nøkkelpersoner.
- anskaffe materiell og utstyr som gjør det mulig å nå mål.
- utvikle et godt samarbeidsforhold med Ål skisenter.
- samarbeide med naboklubber/lag, der dette er riktig og inngå som en naturlig del av Hallinglaget.
- utvikle et tettere og bedre alpinmiljø i Ål.
- ha en sunn økonomi.

Krav til lederen/-treneren /-utøveren / og foreldre

Leder / trener:
- husk at du er et forbilde for utøveren.
- utøveren legger mer vekt på hva du gjør, enn på hva du sier.
- bidra til at flere får lyst til å involvere seg i klubben, ikke skrem vekk de som tviler på egne ferdigheter.
- tap og vinn med samme sinn, husk at det alltid blir en ny sjanse.
- vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der utøvere er samlet.
- treneren og lederen sin oppførsel smitter over på andre.
- vi skal bygge opp holdninger.
- gi ros og oppmuntring.
- Vær forsiktig med å framelske "barnestjerner", det blir det sjelden gode alpinister av.
- vær opptatt av alle, og jobb med å differensiere.
- vær opptatt av "hele mennesket".
- involver foreldre i alle sammenhenger.
- behandle alle likt.
- slå ned på baksnakking.
- ta deg tid til ærlige og konstruktive tilbakemeldinger.

Utøveren:
- respekter lederen og treneren sine avgjørelser.
- vis god folkeskikk, banning og mobbing blir ikke godtatt, god oppførsel gjelder i alle sammenhenger der klubben er samlet.
- møt presis til trening og renn.
- vis lojalitet til klubb og kamerater.
- ta del i fellesoppgaver med en positiv innstilling.
- tap og vinn med samme sinn, husk at det alltid blir en ny sjanse.

Foreldre:
- engasjer deg i din sønn / datter sitt "alpinliv", engasjerte foreldre er med på å skape et trygt og godt miljø.
- møt fram på treninger og renn, ungene ønsker dette.
- oppmuntre ungene i medgang og motgang, ikke bruk kjeft
- uten foreldre kan ikke klubben drives, vi trenger deg!
- vis god folkeskikk på renn, hjelp til at laget framstår som positivt overfor andre.
- hjelp til at alle trives i klubben.
- respekter lederens, trenerens avgjørelser.
- hjelp til med å holde ungenes personlige utstyr i orden til enhver tid.*
- still opp på klubbens dugnader, slik at dugnadsånden opprettholdes.


Velkommen som medlem i Ål Alpin!


Med vennlig hilsen,

Styret